Γνωστικοί στόχοι

- Να γνωρίσουν οι μαθητές τον «κόσμο» των Λεκανών Απορροής και ό,τι αυτός περικλείει (ανθρώπινη παρουσία, φυσικό ανάγλυφο, δασοκάλυψη, κλίμα, καιρικές συνθήκες, γεωλογία μυθολογία, ιστορία, λαϊκές παραδόσεις και θρύλοι).

- Να κατανοήσουν ότι οι Λεκάνες Απορροής είναι οικοσυστήματα που κινδυνεύουν από κάθε είδους ανθρώπινες επεμβάσεις.

- Να γνωρίσουν την αξία αυτών των οικοσυστημάτων και την ανάγκη σωστής διαχείρισής τους.

- Να γνωρίσουν τις φυσικές υδρομαστεύσεις όπου συγκεντρώνονται τα νερά αυτών των λεκανών (ποτάμια, χείμαρροι, λίμνες, έλη κα).

 

Συναισθηματικοί στόχοι

- Να ευαισθητοποιηθούν για την αειφορική διαχείριση των Λεκανών Απορροής.

- Να αναπτύξουν κριτική , υπεύθυνη σκέψη απέναντι στα προβλήματα που σχετίζονται με την ορθή διαχείριση του περιβάλλοντος.

- Να υιοθετήσουν στάσεις και συμπεριφορές προσηλωμένες στην προστασία κάθε μνημείου της Φύσης.

 

Ψυχοκινητικοί στόχοι

- Να συμμετέχουν ενεργά στη διαχείριση του νερού προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας και της οικολογικής τους αξιοποίησης.

- Να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να διεξάγουν μια έρευνα και να συλλέξουν πληροφορίες.

- Ομαδοσυνεργατικά να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και να προβούν σε δράσεις με στόχο την γνωριμία των Λεκανών Απορροής από το ευρύτερο κοινό και την προστασία τους από πολυάριθμους κινδύνους.